MODLITWA

MODLITWA

Modlitwa jest to otwarcie się człowieka na Boga. Modlitwa jest tym lepsza, im głębsza jest nasza wiara: im lepsze jest nasze życie – pełne zaufania Opatrzności Bożej, Jego Miłości i Miłosierdziu, pełne służby bezinteresownej bliźniemu.

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

DO MARYJI

POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

ANIOŁ PAŃSKI

V: Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryji.

R: I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo…

V: Oto ja służebnica Pańska.

R: Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo…

V: A słowo stało się ciałem.

R: I mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo…

V: Módlmy się. Łaskę twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna twojego, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R: Amen

KRÓLOWO NIEBA

V: Królowo nieba, wesel się, alleluja.

R: Albowiem któregoś nosić zasłużyła, alleluja.

V: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.

R: Módl się za nami do Boga, alleluja.

V: Raduj się i wesel, o Panno Maryjo, alleluja.

V: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R: Amen

WYZNANIE WIARY

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryji Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA

1. Głodnych nakarmić.

2. Spragnionych napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych nawiedzać.

7. Umarłych grzebać.

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY

1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję, Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże. Twe słowo mylić nie może.

AKT ŻALU

Ach, żałuje za me złości Jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości mnie, grzesznemu, Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Modlitwy przed posiłkiem

  • Panie Jezu nasze słonko pobłogosław To jedzonko.

 

  • Boże dzięki Ci składamy za to co spożywać mamy, Ty nas żywić nie przestajesz, pobłogosław co nam dajesz.
  • Pobłogosław Panie Boże nas i te dary, które z Twojej opatrzności spożywać będziemy, przez Chrystusa Pana naszego Amen.

 

  • Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci, chwalimy Cię Panie, przez Chrystusa Pana Naszego. Amen

Modlitwy Śpiewane

1

 

Pobłogosław Panie ten posiłek, który nam daje życiodajną siłę Chrum mniam mniam …

Dzięki Ci Jezusku, za to co mam w brzuszku, Hej dzięki Ci Jezusku za to co mam w brzuszku. Jezu nasze życie dzięki Ci za picie, hej Jezu nasze życie dzięki Ci za picie Jezu nasze słonko dzięki za jedzonko, hej Jezu nasze słonko dzięki za jedzonko

Pobłogosław Panie z Wysokiego nieba, hej co by na tym stole nie zabrakło chleba, hej co by na tym stole nie zabrakło chleba. Nie zabrakło chleba, nie zabrakło gruli, hej ani tej miłości do naszej Matuli, hej ani tej miłości do naszej Matuli.

Dziękujemy Ci wszechmogący Boże za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, który żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków Amen

  • Panie Jezu nasze słonko, dziękujemy za jedzonko.
  • Za jedzenie dziękujemy, z Tobą Jezu rosnąć chcemy. 

Modlitwy po posiłku